Saturday , February 17 2024

Cán bộ cấp ‘sổ đỏ’ phải định kỳ chuyển vị trí công tác từ ngày 6/2

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/2, quy định danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường tại chính quyền địa phương.

Theo thông tư này, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau từ đủ 2-5 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Các vị trí cán bộ phải định kỳ chuyển vị trí công tác theo quy định mới là: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Cấp giấy phép thăm dò, khảo sát, khai thác khoáng sản;

Cán bộ cấp ‘sổ đỏ’ phải định kỳ chuyển vị trí công tác từ ngày 6/2 - Ảnh 1.

Nhiều vị trí cán bộ phải định kỳ chuyển vị trí công tác theo quy định mới.

Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường về xả nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Xử lý hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng; Xử lý vi phạm về môi trường.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2014.

Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2022/TT-BTNMT.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *